Regulamin emisji reklam na Ekranach Reklamowych :

1. DEFINICJE

Umbrella - Umbrella sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Kolejowej 1, Regon 021335721, NIP 691-246-97-35, KRS 0000365449, reprezentowaną przez Łukasza Janika - prezesa zarządu.
Reklamodawca - każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej zlecająca emisję reklamy na Ekranach Reklamowych będącym własnością firmy Umbrella sp. z o.o. Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.
Ekrany Reklamowe -25 szt. ekranów wykonanych w technologii LED o przekątnej 19'' zamontowane w 25 autobusach firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Legnicy
Zlecenie -pisemne zlecenie emisji pakietu reklamy w postaci formularza zamówienia, w którym zawarte są formy i czas emisji reklamy zamówione przez Reklamodawcę. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia oznacza zawarcie umowy.
Reklama -przekaz w postaci obrazu ruchomego lub statycznego bez dźwięku.
Spot -animacja graficzna wyświetlana na Ekranie Reklamowym.
Materiały reklamowe - materiały w plikach w formatach .avi, .mpeg, .mov, .jpg, lub flash dostarczone przez Reklamodawcę w celu sporządzenia spotu.

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1. Przyjmowanie oraz zamieszczanie Reklam przez Reklamodawcę dokonywane jest w oparciu o zasady wynikające ze Zlecenia oraz niniejszego Regulaminu.
2.2. Do rozliczenia Reklamy stosuje się ceny za Pakiety emisji reklamy. Ceny zawarte są w Cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.3. Cena pakietów nie zawiera produkcji Reklamy - Spotu.
2.4. Umbrella nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Umbrella w związku z treścią Reklamy zamieszczonej na Ekranach Reklamowych. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot wystąpi z roszczeniami w stosunku do Umbrella z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez wykorzystanie w Reklamie materiałów lub treści, z którymi związane są roszczenia, Reklamodawca na wezwanie Umbrella zwróci wszystkie poniesione przez Umbrella koszty i zwolni Umbrella ze wszystkich zobowiązań. Dotyczy to w szczególności kosztów doradztwa prawnego, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego lub odszkodowań określonych w drodze ugody.
2.5. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Umbrella zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji Reklam bez podania przyczyny, w szczególności zaś, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
2.6. Umbrella zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji Reklam na Ekranie Reklamowym również w wypadku, jeżeli treść lub forma Reklam jest sprzeczna ze zobowiązaniami Umbrella, linią programową lub interesem Umbrella.

3. PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

3.1. Zlecenia emisji pakietów Reklam przyjmowane są na formularzu zamówienia dostępnym w Biurze Umbrella oraz na stronie www.umbrella.net.pl
3.2. Zlecenie emisji Reklamy musi zawierać dane Reklamodawcy, w tym nazwę lub imię i nazwisko Reklamodawcy, pieczęć oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Reklamodawcy.
3.3. Emisja Reklamy może rozpocząć się po złożeniu Zlecenia przez Reklamodawcę, przyjęciu Zlecenia przez Umbrella, zaakceptowaniu przez Reklamodawcę Spotu przygotowanego przez Umbrella, lub dostarczenia Spotu, którego Reklamodawca jest właścicielem lub posiada prawa do jego emisji, oraz dokonaniu wpłaty na konto Umbrella. Opłata za produkcję spotu ustalana jest indywidualnie i nie wchodzi w cenę Pakietów.
3.4. Podpisując Zlecenie Pakietu emisji Reklamy przygotowane przez Umbrella, Reklamodawca oświadcza,że:
a) posiada odpowiednie uprawnienia do składania Zlecenia na emisję Reklamy;
b) dysponuję odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych (w szczególności: prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej, prawem do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawem do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innymi wymaganymi do Zlecenia i emisji Reklamy) do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji Materiałami reklamowymi, informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej;
c) zlecana emisja Reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich;
d) zlecana emisja Reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a Umbrella nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Reklamodawcę
e) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikiem nr 1.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Wynagrodzenie za zamówioną Reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika Reklam oferowanych przez Umbrella. Cennik dostępny w biurze Umbrella oraz na stronie www.umbrella.net.pl
4.2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia Umbrella z tytułu Zlecenia złożonego przez Reklamodawcę będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
4.3. Pełnej płatności za Pakiet emisji reklamy, należy dokonać przed rozpoczęciem jej emisji, przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu Zlecenia,chyba że strony pisemnie postanowią inaczej. Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Umbrella, wskazanego na formularzu Zlecenia.
4.4. W razie rozpoczęcia przez Umbrella emisji Reklamy będącej przedmiotem Zlecenia i niezapłacenia przez Reklamodawcę całości wynagrodzenia Umbrella, określonego w Zleceniu w terminach płatności wskazanych w Zleceniu, Umbrella będzie uprawniony do obciążenia Reklamodawcy kwotą odpowiadającą niezrealizowanym płatnościom wynikającym ze Zlecenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami podjętych działań windykacyjnych. W takim przypadku Umbrella będzie uprawniona do dochodzenia powyższych kwot na drodze sądowej, wraz z należnymi kosztami procesu.
4.5. W sytuacji opisanej w pkt 4.4 Umbrella będzie miała również prawo, niezależnie od uprawnień przysługujących jej stosownie do zapisów punktu 4.4, do zaprzestania świadczenia wszelkich usług będących przedmiotem Zlecenia, w szczególności do zaprzestania emisji Reklam bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
4.6. Wynagrodzenie za produkcję Reklamy - Spotu, ustalane jest indywidualnie z Reklamodawcą w zależności od stopnia skomplikowania, dostarczonych materiałów oraz innych okoliczności wpływających na koszt produkcji i nie jest ujęte w cenniku.

5. REKLAMACJE

5.1. W przypadku, gdy emisja Spotów reklamowych na Ekranie Reklamowym nie została zrealizowana zgodnie z parametrami i w terminie określonym w Zleceniu Reklamodawca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą terminu realizacji emisji Reklamy.
5.2. Wszelkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail), do biura Umbrella w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5.3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Reklamodawcy na adres podany przez Reklamodawcę w reklamacji.
5.4. Umbrella niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn złożonej reklamacji i ustosunkuje się do reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5.5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Umbrella zobowiązana jest do naprawienia szkody wykazanej przez Reklamodawcę. W każdym jednak przypadku odpowiedzialność Umbrella za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty pieniężnej będącej równowartością wynagrodzenia Umbrella za poszczególne emisje Reklamy będące przedmiotem reklamacji.
5.6. Umbrella nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych Reklamodawcy i danych zawartych w Materiałach reklamowych przekazanych Umbrella przez Reklamodawcę.
5.7. Umbrella zastrzega sobie prawo emisji zleconych Reklam na 23 monitorach w przypadku wystąpienia awarii lub zakłuceń w przekazie, które wystąpiły z przyczyn losowych, niezależnych od Umbrella. Reklamodawca nie będzie uprawniony do wniesienia reklamacji, chyba że awaria, zakłucenia w emisji nie zostaną usunięte w terminie 14 dni od poinformowania Umbrella o tym fakcie na piśmie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie oświadczenia Umbrella lub Reklamodawcy przekazywane są wyłącznie w oryginale, a także poprzez przesłanie takiego dokumentu drogą elektroniczną na adres drugiej strony wskazany na Zleceniu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
6.2. Wszelkie umowy o Reklamę (Zlecenia emisji Reklamy), do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.
6.3. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Umbrella.
6.4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2010 roku
Załącznik 1 to cennik